WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUGPrzejrzyste warunki działania

Poniżej przedstawiamy przejrzyste warunki techniczne świadczonych usług, dzięki którym będziesz mieć pewność, że zamawiana przez Ciebie usługa badania wody lub badania ścieków zostanie przeprowadzona szybko, sprawnie i profesjonalnie. Zaprezentowane zasady stanowią suplement do kryteriów opisanych w regulaminie sklepu i polityce prywatności

 1. Zamawiający lub jego przedstawiciel pobiera/wskazuje miejsce poboru próbki wody zgodnie z punktem zgodności wg §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz określa objętość próbki. W przypadku poboru prób wody ciepłej na obecność Legionella obowiązuje zał. nr 5 A i 5 B.
 2. Zamawiający wskazuje próbobiorcy sprawny punkt poboru wody. Zalecamy pobory z kranów, które nie ulegną uszkodzeniu w trakcie trwania czynności związanych z poborem, np. opalanie kranu palnikiem gazowym. Za ewentualne uszkodzenia kranu odpowiada Zamawiający.
 3. Na Sprawozdaniu z badań widnieje opis punktu poboru, z którego została pobrana próbka do badań (Próbkobiorca przekazuje do Laboratorium informację o rzeczywistym punkcie poboru próbki).
 4. Próbki pobieramy wg następujących metodyk: KJ-I-5.7-20 wersja 04 z dnia 23.03.2018 (woda na pływalniach – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN-EN ISO 19458:2007 (woda, w tym woda na pływalniach, woda do spożycia przez ludzi – pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych, w tym Legionella); PN-ISO 5667- 5:2017-10 (woda – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN ISO 5667-10:1997 (ścieki – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych); PN-ISO 5667-4:2017-10 (woda powierzchniowa stagnująca – fizykochemia); PN-ISO 5667- 4:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007 (woda powierzchniowa stagnująca – fizykochemia + mikrobiologia); PN-ISO 5667-6:2016-12 ( woda powierzchniowa z rzek i strumieni – fizykochemia); PN-ISO 5667-6:2016-12; PN-EN ISO 19458:2007 (woda powierzchniowa z rzek i strumieni – fizykochemia + mikrobiologia). Wszelkie odstępstwa od powyższych mogą spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
 5. Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.
 6. Sprawozdanie z badania jest dokumentem urzędowym, który spełnia wymagania ISO 17025 i PCA. Dokument ten nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom!
 7. Próbkę do badania wody- radiologia należy pobierać z ujęcia wody, a próbkę na monitoring przeglądowy w miejscach wskazanych przez PSSE lub WSSE.
 8. W przypadku analizy mikrobiologicznej badanie powinno rozpocząć się od 8h do 12h od chwili poboru. Wynik analizy z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ paczka kurierska dostarczana jest wciągu 24h.
 9. Zakres badania monitoring kontrolny podstawowy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz.2294), załącznik nr 2 A. Parametry grupy A.
 10. Zakres badania monitoring przeglądowy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz.2294), załącznik nr 2 B. Parametry grupy B. Miejscowy PSSE/ WSSE może wyznaczyć zakres badania składający się z wybranych parametrów grupy B.
 11. Wszelkie zmiany na sprawozdaniach po ich wystawieniu mogą nie być możliwe lub obciążone opłatą dodatkową. Okres oczekiwania na zmiany, o których mowa powyżej, wynosi do 45 dni.
 12. Jeżeli Zamawiający odwoła pobór na 5 do 3 dni przed wyznaczonym terminem poboru, Zleceniobiorca obarcza Zamawiającego opłatą w wysokości 30% wartości badania, na 2 dni przed poborem 50% wartości badania, na 1 dzień przed poborem 70% wartości badania, w dniu poboru 100% wartości badania.
 13. Częścią wykonania usługi jest założenie konta w sklepie analizawody.pl.
 14. Podawany przez nas termin oczekiwania na wynik z badania próbki wody/ścieku to wartość standardowa uzależniona od czynności związanych z przygotowaniem próbki do analiz, które mogą wpłynąć na wydłużenie okresu oczekiwania na wynik z badania (wydłużenie maksymalnie o 7 dni roboczych). Czynności, o których mowa to dodatkowa preparacja próbki, np. rozmrażanie, zamrażanie, rozcieńczanie, mineralizacja, ekstrakcja lub inne czynności laboratoryjne. O konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności decyduje laboratorium, biorąc pod uwagę stan próbki.

04.1.2021,
mgr Łukasz Zyskowski,
właściciel firmy