Badanie ścieków

Badanie ścieków to obowiązek zarówno każdego przedsiębiorstwa, jak i posiadacza przydomowej oczyszczalni ścieków. Wymogi systematycznej analizy ścieków wynikają z przepisów prawa. Badanie ścieków to również szansa na poprawę wyników pracy oczyszczalni oraz unowocześnienie procesów technologicznych. Dodatkowo analiza ścieków pozwala określić, czy nasza działalność nie szkodzi środowisku naturalnemu. Może także zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, dlatego warto regularnie badać ścieki.

Jeśli w zanieczyszczonych cieczach zostaną wykryte płynne odpady lub niebezpieczna liczba szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, powinno się je szybko i sprawnie wyeliminować. Badanie parametrów ścieków to także szansa dla rolników, którzy używają ścieków i osadów ściekowych jako nawozów. Tylko w ten sposób będą mogli stwierdzić, czy powinni stosować ścieki jako nawozy i czy rzeczywiście przyśpieszają one wzrost roślin.

Analiza ścieków - gdzie i jak wykonać?

Analizy ścieków powinno wykonać się w akredytowanych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości. Próbki ścieków powinny zostać pobrane w sposób akredytowany przez przeszkolonego próbobiorcę.

Zalecamy pobory średniodobowe (trwające 24h). W ofercie posiadamy także pobory uśrednione (np. 1,5h) oraz chwilowe (jednorazowe). Dzięki akredytowanej analizie ścieków uzyskamy rzetelną informację o prawdziwym składzie chemicznych ścieków.

Parametry ścieków, ilość próbek i częstotliwość badania ścieków

Parametry ścieków, ilość próbek oraz częstotliwość wykonywania badań ścieków określa specjalne akty prawne. Zaliczamy do nich m.in.

  • Rozporządzanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości  substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1300),
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 r. Poz. 1757).

W przypadku badań ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków zastosowanie ma pozwolenie wodnoprawne wydawane przez organ kontrolujący rodzaj ścieków. Takie praktyki stosuje się także w przypadku wielu przedsiębiorców.

Jakie parametry ścieków są badane?

Do najczęściej badanych parametrów ścieków zalicza się: BZt5, ChZTCr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot ogólny, węglowodory ropopochodne.

Analizujemy ścieki:

  • surowe,
  • oczyszczone,
  • technologiczne (przemysłowe),
  • opadowe,
  • wody popłuczne.

Pamiętaj! Ceny za badania ścieków w naszym sklepie dotyczą poborów chwilowych.

Jeśli nie znajdziesz w naszym sklepie interesującego Cię badania parametrów ścieków, czy osadów ściekowych lub jesteś zainteresowany pobraniem próbki w sposób średniodobowy, lub uśredniony- skontaktuje się z nami! Dobierzemy odpowiednie badanie ścieków i dokonamy wyceny!

Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów