JAKIE BADANIE WODY LUB ŚCIEKU WYBRAĆ ?

Jakie badanie wybrać

Wszystkie nasze badania są akredytowane i uznawane przez sanepid!!!

Jak pokazują badania, woda z 9 na 10 studni w naszym kraju nie nadaje się do picia, ponieważ nie spełnia norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niestety wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpieczne może być spożywanie zanieczyszczonej wody. Woda z instalacji wodociągowej także może być niezdatna do użytkowania i spożycia. Ma na to wpływ wiele rozmaitych czynników jak np. przestarzałe rury itp. Jeśli chcesz mieć pewność, że używana przez Ciebie woda jest czysta i nadaje się do spożycia, należy regularnie wykonywać analizy wody.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i naszego doświadczenia zawodowego opracowaliśmy 9 optymalnych zestawów badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody pitnej oraz 3 zestawy badań ścieków. Wszystkie prowadzone przez nas analizy wody i ścieków są uznawane przez organy kontrolujące, np. Sanepid oraz posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Oznacza to, że wyniki, które od nas otrzymasz, są miarodajne, obiektywne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli organ kontrolujący jakość Twojej wody lub ścieków wymaga od Ciebie akredytowanego poboru próbki przez certyfikowanego próbobiorcę, wykonamy dla Ciebie taką usługę. Wykonujemy badania w całej Polsce w tej samej cenie!

W zależności od Twoich potrzeb możemy wykonać dla Ciebie badania w zakresie podstawowym lub poszerzonym.

Zakres badań podstawowy- woda

Wykonanie badania wody pitnej w zakresie podstawowym dostarcza informacji o najistotniejszych dla ludzkiego zdrowia i życia zanieczyszczeniach. Oferujemy trzy podstawowe rodzaje badań wody:

 • badanie fizykochemiczne,
 • badanie mikrobiologiczne,
 • badanie pełne.

Badanie fizykochemiczne

Analiza fizykochemiczna pozwala badać wodę pod kątem zawartości jej parametrów fizycznych, jak również zawartości poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych. W trakcie analizy fizykochemicznej w zakresie podstawowym, badane są następujące substancje i parametry:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • pH.

Badanie mikrobiologiczne

Informacji na temat zawartości bakterii i mikroorganizmów w wodzie dostarczy natomiast analiza mikrobiologiczna. W zakresie podstawowym pakiet mikrobiologiczny obejmuje następujące parametry:

 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli,
 • Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

Badanie podstawowe pełne- monitoring kontrolny podstawowy

Trzecim podstawowym zestawem badania, jakie przeprowadzamy w naszym laboratorium jest badanie pełne- monitoring kontrolny podstawowy. W badaniu tym woda podlega analizie zarówno pod kątem parametrów fizykochemicznych, jak i mikrobiologicznych. Analiza pełna da Ci odpowiedź o ilości substancji chemicznych i bakterii w Twojej wodzie.

Badane parametry:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • smak,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • pH,
 • Liczba bakterii grupy coli
 • Liczba Escherichia coli
 • Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

Zakres poszerzony- woda

Badanie fizykochemiczne

Jeżeli interesuje Cię bardziej szczegółowy zakres analiz wody, polecamy wykonanie badań poszerzonych. W szczególności badania te dedykowane są użytkownikom wody ze studni oraz osobom, które stoją przed wyborem najlepszej metody uzdatniania zanieczyszczonej wody pitnej. W zakresie rozszerzonym również wykonujemy badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz badanie pełne. Jednak w pakietach poszerzonych analizie podlega znacznie więcej parametrów.

Badanie fizykochemiczne poszerzone dostarcza informacji o następujących parametrach:

 • azotany,
 • azotyny,
 • jon amonowy,
 • mangan,
 • żelazo ogólne,
 • barwa,
 • mętność,
 • odczyn pH,
 • przewodność elektrolityczna właściwa,
 • twardość ogólna,
 • zapach,
 • utlenialność.

Badanie mikrobiologiczne

W odróżnieniu od badania podstawowego, wykonanie analizy mikrobiologicznej dostarczy Ci bardziej szczegółowej wiedzy o ilościach bakterii chorobotwórczych w Twojej wodzie.

Badanie mikrobiologiczne poszerzone obejmuje:

 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli,
 • Enterokoki kałowe,
 • Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami),
 • Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.

Badanie poszerzone pełne- monitoring kontrolny poszerzony

Najbardziej kompleksowe jest oczywiście badanie pełne poszerzone, gdyż łączy ono w sobie wszystkie parametry badania fizykochemicznego oraz analizy mikrobiologicznej wody w zakresie poszerzonym. Dodatkowo przy zamówieniu pełnego pakietu otrzymasz od nas analizę smaku.

Zakres badania:

 • Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami),
 • Enterokoki kałowe,
 • jon amonowy,
 • liczba bakterii grupy coli,
 • liczba Escherichia coli,
 • mangan,
 • mętność,
 • odczyn pH,
 • przewodność,
 • smak,
 • twardość ogólna,
 • zapach,
 • żelazo ogólne,
 • azotany,
 • azotyny,
 • barwa,
 • utlenialność.

Inne badania wody

Monitoring kontrolny- parametry grupy A
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 Poz. 2294) zakłada również badanie: azotynów, jonu amonowego, glinu, żelaza. Parametry te nie zostały ujęte w zakresie podstawowym. Jeśli chcesz zbadać wszystkie parametry grupy A ww. rozporządzenia, to wybierz badanie monitoring kontrolny- parametry grupy A.

Badanie obejmuje następujące parametry:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • smak,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • ph,
 • glin,
 • żelazo,
 • azotyny,
 • jon amonowy,
 • liczba bakterii grupy coli,
 • liczba Escherichia coli,
 • liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

Badanie wody, które zawiera wszystkie parametry grupy A to kontrolna analiza wody zalecana dla osób, które stosują dezynfekcję wody przy użyciu chemikalii do uzdatniania wody.

Jeżeli nie stosujesz jeszcze żadnej metody uzdatniania wody, a chcesz na bieżąco monitorować jej podstawową jakość wybierz badanie pełne podstawowe.

Monitoring kontrolny do odbioru budynku lub lokalu

Każdy właściciel lub najemca nowego budynku czy lokalu także powinien skontrolować swoją wodę przed otwarciem obiektu. Wynik z badania wody będzie przydatny nie tylko dla własnej wiedzy i świadomości tego, co pijesz. Dokument- sprawozdanie z badania będzie wymagał od Ciebie nadzór budowlany przed oddaniem budynku do użytku lub sanepid, jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w nowo nabytym lokalu. Jeżeli mowa właśnie o Tobie to powinieneś przeprowadzić badanie monitoring kontrolny do odbioru budynku/ lokalu. Parametry objęte kontrolą w tym pakiecie to:

 • mętność,
 • barwa,
 • zapach,
 • smak,
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • ph,
 • glin,
 • żelazo,
 • liczba bakterii grupy coli,
 • liczba Escherichia coli,
 • liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
 • Enterokoki kałowe.

W niektórych przypadkach organy kontrolujące (np. sanepidy) przy odbiorach lokali pozwalają wykonać wyłącznie analizy mikrobiologiczne. W takiej sytuacji zamów pakiet mikrobiologiczny podstawowy.

Jeżeli chcesz mieć 100 % pewność, że wykonasz dobre badanie wody potwierdź powyższy zakres analiz w lokalnej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

Woda ciepła- Legionella badanie wody

Wszystkie powyższe analizy wody przeprowadza się zazwyczaj na wodzie zimnej. Jednak nie mniej ważne jest kontrolowanie jakości wody ciepłej. Stanowi bowiem ona optymalne środowisko do rozwoju i rozmnażania się bakterii. W instalacjach ciepłej wody użytkowej badamy bakterie z rodziny Legionella. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ciepłą wodę należy analizować pod kątem Legionella sp. Bakteria ta jest groźnym mikroorganizmem chorobotwórczym, powoduje mi.in. choroby układy oddechowego, zapalenia płuc, czy też problemy higieniczno-infekcyjne. Do zakażenia nią może dojść np. jeśli wdychasz aerozol wodno- powietrzny (np. biorąc prysznic, korzystając z klimatyzacji). Jeżeli chcesz mieć pewność, że w Twojej instalacji CWU płynie woda wolna od bakterii zamów badanie Legionella sp.

Badanie wody Legionella sp. obowiązkowo powinni wykonać właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Badanie ścieków

Ścieki- zakres podstawowy

Wykonanie badania ścieków oczyszczanych (wychodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków) w zakresie podstawowym dostarcza informacji o najistotniejszych zanieczyszczeniach ścieków. W pakiecie podstawowym analizowane są następujące parametry ścieków:

 • BZT5,

 • ChZTCr,

 • zawiesina ogólna.

Jak wynika z naszego doświadczenia oraz zapotrzebowania klientów zakres tych analiz jest najczęściej wymaganym pakietem analiz ścieków z przydomowych oczyszczalni. Informacje o zakresie badania odnajdziesz w swoim pozwoleniu wodnoprawnym lub w decyzji organu nadzorującego (np. urząd gminy, WIOŚ).

Ścieki- zakres poszerzony

Czasami zdarza się, że badanie ścieków w zakresie podstawowym nie wystarczy. Kolejnym najczęściej wybieranym pakietem analiz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków jest zestaw parametrów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Pakiet poszerzony obejmuje niżej wymienione parametry ścieków:

 • BZT5,

 • ChZTCr,

 • zawiesina ogólna,

 • azot ogólny,

 • fosfor ogólny.

Sprawdź swoje pozwolenie wodnoprawne lub decyzję organu nadzorującego (np. urząd gminy, WIOŚ) i upewnij się, jaki jest odpowiedni sposób poboru Twoich ścieków. Ścieki mogą być pobierane chwilowo (jednorazowo), w sposób uśredniony lub średniodobowy. Zaproponowane przez nas pakiety dotyczą poboru chwilowego (jednorazowego). Jeżeli interesuje Cię inny sposób poboru, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klientów, tel. 790 747 300 lub e-mail: biuro@zbadamywode.pl

Ściek opadowy

Nagromadziłeś sobie ściek opadowy i chcesz sprawdzić, czy możesz używać go jako nawóz do swoich roślin z ogrodu lub hodowli? Warto wykonać badanie ścieku, dzięki któremu uzyskasz informację o składzie chemicznych ścieków. Tylko rzetelna laboratoryjna analiza ścieków pozwala stwierdzić, czy powinno się stosować opad ściekowy jako nawóz i czy rzeczywiście przyśpieszy on wzrost roślin.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zapotrzebowaniu przez klientów przygotowaliśmy badanie ścieków opadowych w zakresie:

 • zawiesina ogólna,

 • węglowodory ropopochodne.

Zakres ten powinieneś wybrać, jeżeli chcesz odprowadzać wody deszczowe z powierzchni utwardzonych.

Zastanawiasz się, jakie badanie wody wybrać? Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Tel: 33 818 84 65

Kom: 790 747 300

Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą. Wspólnie dobierzemy optymalny zestaw badań do Twoich potrzeb!